info@sanasport.sk Odpovieme do 24 hodín

Reklamačný poriadok

Preambula

 1. Reklamačný poriadok stanovuje postup a práva zákazníka, ktorý si u predávajúceho zakúpil tovar v e-shope umiestnenom na webovej stránke www.sanasport.sk v prípade, že napriek úsiliu výrobcu a predávajúceho o zachovanie vysokej kvality tovaru, vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady predávaného tovaru na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 2. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na spotrebný tovar predávaný v e-shope umiestnenom na webovej stránke www.sanasport.sk (ďalej len "tovar"), u ktorého sú uplatňované práva zákazníka zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").
 3. Predávajúcim je spoločnosť AVORI s.r.o., so sídlom Údolní 27, Brno, PSČ 602 00; IČO 29184673, zapísaná u Rejstríkového súdu Brno, v vložke č. 63946, oddiel C (ďalej len „predávajúci“).
 4. Zákazníkom je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru. Na zákazníka, ktorý nie je  spotrebiteľom, môže predávajúci aplikovať tento Reklamačný poriadok, inak sa práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady riadia uzatvorenou zmluvou a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Čl. I
Prevencia a povinnosti zákazníka

 1. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh, materiál a veľkosť výrobku (tovaru) presne zodpovedal potrebám a účelu zákazníka, pričom táto voľba je úplne na zákazníkovi a jeho zodpovednosti. Predávajúci nenesie zodpovednosť v prípade, že tovar bude zákazníkom nesprávne vybraný, napr. pokiaľ s ním bude zaobchádzané v rozpore s informáciami a údajmi poskytnutými predávajúcim či výrobcom. Zákazník pred zakúpením tovaru vezme do úvahy účel použitia, prevedenia, materiálového zloženia a spôsob ošetrovania tovaru, ktorý je uvedený na e-shope v podrobnostiach ku každému tovaru. 
 2. Po celý čas používania zakúpeného tovaru je potrebné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru a tovar nepoužíval v jeho rozpore. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť tovaru, ako najmä nadmernú intenzitu používania tovaru, nesprávnu alebo nedostatočnú údržbu tovaru, používanie tovaru k nevhodnému účelu alebo nevhodným spôsobom či používaniu tovaru v rozpore s údajmi a informáciami uvedenými výrobcom na etiketách tovaru či predávajúcim na e-shope (ďalej len „nesprávne používanie“). Pokiaľ dôjde k poškodeniu tovaru najmä z týchto vyššie uvedených dôvodov, nejde o vadu tovaru a predávajúci nenesie zodpovednosť za vady tovaru podľa príslušných právnych predpisov. V takýchto prípadoch nie je možné uplatniť reklamáciu. 
 3. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná a správna údržba. Nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Poškodenie tovaru v tomto dôsledku nie je dôvodom pre uplatnenie reklamácie tovaru. Predávajúci a výrobca poskytujú svojím zákazníkom dostatočné množstvo informácií potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru.

Čl. II
Základné podmienky reklamácie

 1. V prípade, že sa po prevzatí tovaru zákazníkom vyskytne v záručnej dobe na tovare vada spôsobená výhradne výrobcom či predajcom a zákazník o tejto vade v dobe predaja nevedel a vedieť nemohol za predpokladu, že zákazníkovi nebola na vadu poskytnutá zľava, môže zákazník uplatniť reklamáciu v súlade s týmto reklamačným poriadkom.
 2. Predávajúci zodpovedá len za tie vady, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia na predajni, a ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí zákazníkom v záručnej dobe.
 3. Za vadu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávnym používaním, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 4. Reklamácia môže byť uplatnená vždy iba na vadný tovar a nie je možné reklamovať iné kusy tovaru, ktoré boli zakúpené samostatne, hoci môže ísť o tovar rovnakého vzoru, typu, doplnkov a pod. Reklamáciu  tovaru viacerých kusov možno uplatniť iba v prípade, že tento tovar bol zakúpený spolu, pod jedným predajným kódom a jednou spoločnou kúpnou cenou.
 5. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácia nebráni všeobecným zásadám hygieny. Zákazník je povinný zaslať, resp. predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť pripustiť, resp. prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (najmä podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 6. Ak si zákazník uplatní právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru riadnym spôsobom, je zodpovedná osoba alebo poverený zamestnanec povinný rozhodnúť, či tovar bude prijatý k reklamačnému konaniu v súlade s týmto Reklamačným poriadkom a či sú splnené podmienky pre uplatnenie reklamácie. V prípade, že tovar bude prijatý k reklamácii, bude reklamácia posúdená zodpovednou osobou predávajúceho, v zložitejších prípadoch bude tovar odoslaný na odborné posúdenie k výrobcovi, resp. zodpovednej osobe poverenej výrobcom. Posúdenie oprávnenosti reklamácie a výber postupu pri reklamácii prináleží výhradne predávajúcemu či výrobcovi, alebo v zastúpení zodpovednej osoby.
 7. Reklamácia, t. j. posúdenie jej oprávnenosti a prípadné odstránenie vady, bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zodpovedná osoba alebo poverený pracovník môžu v odôvodnených prípadoch so zákazníkom písomne, resp. elektronickou poštou dohodnúť dlhšiu lehotu.

Čl. III
Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Zákazník si môže uplatniť reklamáciu na diaľku zaslaním reklamovaného tovaru doporučene poštou na adresu: AVORI s.r.o. / Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00 Brno. Zákazník je povinný pri každom spôsobe uplatnenia reklamácie preukázať riadne zakúpený tovar predložením, resp. doložením predajného dokladu z registračnej pokladnice (účtenky) či faktúry.
 2. Zodpovedná osoba alebo poverený pracovník je v prípade osobného prijatia tovaru na reklamáciu povinný vyplniť so zákazníkom Reklamačný list a tento po prijatí tovaru k reklamácii vydať zákazníkovi. Reklamačný list obsahuje najmä údaje o identifikácii reklamovaného tovaru; dátum uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady; identifikáciu zákazníka; popis vady a identifikáciu predajného dokladu. Tovar nemôže byť prijatý k reklamácii v prípade, že zákazník odmietne vyplniť reklamačný list či poskytnúť potrebné podklady alebo údaje pre jeho vyplnenie či odovzdať tovar k reklamácii. Zákazník má právo, aby mu bolo na faktúre zodpovednou osobou potvrdené, že tovar bol prijatý k reklamácii, a to pripojením podpisu predajne a takto potvrdená účtenka mu bola vrátená.
 3. Posúdenie o prijatí tovaru k reklamácii a spôsob vybavenia reklamácie (najmä odstránením vady, výmenou tovaru či poskytnutím náhradného tovaru, poskytnutím zľavy na tovar alebo vrátením kúpnej ceny v súlade s čl. V a VI tohto Reklamačného poriadku) je vždy na rozhodnutí predávajúceho či výrobcu, príp. v zastúpení zodpovednej osoby. Pri stanovení spôsobu vybavenia reklamácie bude predávajúci, výrobca či zodpovedná osoba vždy postupovať v súlade s účelnosťou riešenia situácie a s ohľadom na prianie zákazníka, pokiaľ bude možné a účelné tomuto prianiu vyhovieť.
 4. Pri reklamácii tovaru poštou zasiela kupujúci tovar jedine na adresu uvedenú v bode I. tohto článku, na inej adrese nebude tovar prevzatý. Predávajúci neprevezme tovar zaslaný na dobierku. V prípade oprávnenosti reklamácie príslušnú čiastku za tovar zašle predávajúci na bankový účet, ktorý kupujúci uvedie.  Ak kupujúci neuvedie v zásielke s tovarom žiaden bankový účet, dorieši sa otázka prípadného zaslania kúpnej ceny kupujúcemu až dodatočne. Pri reklamácii tovaru poštou je kupujúci povinný uviesť (napr. priamo na kópii dokladu o zakúpení tovaru) dôvod reklamácie a stručný popis vady a jej vzniku.
 5. V prípade oprávnenej uznanej reklamácie prijatej poštou predávajúci zašle tovar kupujúcemu na jeho náklady. V prípade zamietnutej (neuznanej) reklamácie prijatej poštou buď predávajúci zašle tovar kupujúcemu na jeho náklady, alebo sa dohodne s kupujúcim, že si tovar prevezme bezplatne na predajni predávajúceho.

Čl. IV
Lehoty pre uplatnenie reklamácie

 1. Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutné si uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a trvá 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, teda jeho zakúpenia zákazníkom.
 2. Čas od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do dňa, kedy si bol zákazník po skončení opravy povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znovu odo dňa prevzatia nového tovaru. V prípade výmeny vadného kusu tovaru, ktorý sa skladá z viacerých kusov, sa nová záručná doba vzťahuje len na ten vymenený kus tovaru.
 3. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t. j. dobou po ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vydržať vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania.

Čl. V
Odstrániteľné vady

 1. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť bez toho, aby sa to zohľadnilo na vzhľade, funkcii a kvalite tovaru.
 2. V prípade výskytu odstrániteľnej vady má zákazník právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. O uskutočnení opravy rozhodne zodpovedná osoba alebo poverený pracovník a vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opraveného tovaru zákazníkom, resp. pokiaľ sa nedohodnú inak, najmä odoslaním tovaru poštou alebo kuriérom.
 4. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže zodpovedná osoba rozhodnúť o výmene tovaru či poskytnutí náhradného tovaru v rovnakej cenovej výške. Pokiaľ nie je výmena tovaru možná, môže zákazník žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru.
 5. V prípade odstrániteľnej vady má zákazník právo na výmenu tovaru či poskytnutie náhradného tovaru v rovnakej cenovej výške alebo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej vady po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných vád tovar riadne používať. O opätovnom vyskytnutí sa vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom vád trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné vady. Právo zákazníka na výmenu tovaru musí byť zákazníkom uplatnená najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa skončenia reklamačného konania.

Čl. VI
Neodstrániteľné vady

 1. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 2. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby tovar bol riadne používaný ako tovar bez vady, zodpovedná osoba rozhodne o nasledujúcich spôsoboch vybavenia reklamácie:
  • výmena tovaru za nový tovar bez vád a v prípade, že tovar rovnakého druhu už nie je na sklade, potom o výmene tovaru za iný tovar v rovnakej cenovej výške;
  • vrátenie kúpnej ceny.
 3. V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu používaniu tovaru ako tovaru bez vady (napr. vady estetické) a zákazník nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho používania a k možnostiam ďalšieho použitia.
 4. V prípade, že v rámci reklamačného konania bude rozhodnuté o vrátení kúpnej ceny, bude kúpna cena zákazníkovi vrátená bezhotovostnou platbou zaslaním finančnej čiastky zodpovedajúcej výške kúpnej ceny na účet zákazníka uvedený v reklamačnom liste . V takomto prípade má zákazník právo, aby zodpovedná osoba vyznačila na faktúre zákazníka, že tovar bol vrátený, a toto potvrdila podpisom predajne. Kúpna cena bude zákazníkovi vrátená do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa jeho informovania o výsledku reklamačného konania.

Čl. VII
Povinnosť prevziať tovar po vybavení reklamácie

V prípade neuznanej reklamácie zákazníka a dohody o bezplatnom prevzatí tovaru zákazníkom na predajni SANASPORT podľa čl. III, ods. V., ak zákazník nedodrží povinnosť prevziať si jeho  tovar od predajcu, a to ani po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie tovaru alebo odoslanie obdobného emailu na emailovú adresu zákazníka, považuje sa neprevzatý výrobok za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci podľa § 516 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“). Predajca je oprávnený po ním stanovenej lehote účtovať za uloženie výrobku paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 3 Eur za každý aj začatý štvorcový meter kubický úložného priestoru za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak spotrebiteľ neprevezme výrobok ani v lehote dodatočne mu oznámenej predajcom vo výzve, je predajca oprávnený v súlade s § 525 ObZ na účet spotrebiteľa výrobok vhodným spôsobom predať, alebo odstrániť z predajne, resp. skladu predajcu.

Čl. VIII
Ochrana osobných údajov

Na účely reklamačného konania z uplatneného nároku zo zodpovednosti za vady v rozsahu potrebnom pre vybavenie reklamačného konania predajca získava súhlas reklamujúceho so spracovaním a uchovaním jeho/jej osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda svoju platnosť a účinnosť dňom 25.06.2017. Reklamačný poriadok je k dispozícii na webovej stránke e-shopu www.sanapsort.sk. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené. 


Spoločnosť AVORI s.r.o.

Cenová
bomba
Akcia zmizne za
2:09:16:27
Mizuno Terry FZ Jr
-68 % Detská mikina Mizuno Terry FZ Jr
15,24 € 46,94 €
už len 12 ks za túto cenu