info@sanasport.sk Odpovieme do 24 hodín

Informácie pre spotrebiteľa

Informácie poskytované spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy podľa  § 3 a 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z. z.:

 • Spoločnosť prevádzkujúca e-shop www.sanasport.sk je AVORI s.r.o., so sídlom Údolní 27, Brno 602 00, IČ 29184673, vedená Krajským súdom v Brne pod sp. zn. C 63946.
 • Ďalšie kontaktné údaje: info@sanasport.sk alebo +421 948 251 545.
 • Ponúkaným tovarom je všetok tovar, ktorý je prezentovaný na internetových stránkach www.sanasport.sk, popis konkrétneho tovaru je pripojený priamo pri tovare.
 • Cena tovaru je vždy uvedená u každého tovaru, a to vrátane DPH.

Spôsoby platby

Platba na dobierku, platba vopred prevodom na nižšie uvedený účet, platobnou kartou online. Náklady na spôsob platby sú zahrnuté v cene dopravy, okrem platby za dobierku.

Bankové spojenie Slovensko
Fio banka, a.s., číslo účtu: 2401687703/2010
IBAN: CZ6420100000002401687703 SWIFT: FIOBCZPP

Spôsoby dodania

Kuriérska služba (DPD, GLS) a odberna miesta (Zásielkovňa). Po odoslaní zo skladu vás bude prepravná spoločnosť kontaktovať do 48 hodín s prvým pokusom o doručenie.

Termín dodania

Termín dodania sa zobrazí pri každom jednotlivom tovare (po zadaní veľkosti tam, kde sú veľkosti k dispozícii) pred vložením do košíka, v košíku a zároveň bude uvedený v potvrdení objednávky, ktoré je zaslané emailom. V prípade, že bude objednaných viac kusov tovaru a doba dodania bude rôzna, potom sa konečná doba dodania objednanej zásielky určuje podľa toho tovaru, kde je termín dodania najdlhší.

Náklady na doručenie

 • Cena za dopravu a platbu bez dobierky do Zásielkovne (výdajné miesta) je 2.79 € (s dobierkou 4.88 €).
 • Cena za dopravu a platbu bez dobierky do Zásielkovne (doprava domov) je 5.49 € (s dobierkou 7.68 €).
 • Cena za dopravu a platbu bez dobierky cez GLS je 4.99 € (s dobierkou 7.18 €)
 • Cena za dopravu a platbu bez dobierky cez DPD je 7.99 €.
 • Cena za dopravu a platbu s dobierkou cez DPD je 10.18 €.
 • 0 € - cena za dopravu pri objednávke nad 70 € cez Zásielkovnu (výdajné miesta), s dobierkou 2.19 €.
 • 0 € - cena za dopravu pri objednávke nad 80 € cez Zásielkovnu (doprava domov), s dobierkou 2.19 €.
 • 0 € - cena za dopravu pri objednávke nad 85 € cez GLS (neplatí pre DPD).
 • 0 € - cena za dopravu pri objednávke nad 300 € cez DPD, s dobierkou 2,19 €.

Ak si kupujúci neprevezme tovar a AVORI s.r.o. vzniknú z tohto dôvodu náklady, je AVORI s.r.o. oprávnená tieto náklady od kupujúceho požadovať (to neplatí pri rezervácii tovaru). Náklady na dopravu ku kupujúcemu a vrátenie po neprebratí späť AVORI s.r.o. je v maximálnej odhadovanej výške 15 €. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru, do doby potvrdenia prevzatia nie je predávajúci povinný tovar odovzdať.

Údaje o právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj o právach zo záruky a ďalšie podmienky pre uplatňovanie týchto práv

 1. Výskyt vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne potom, ako sa o vade dozvedel alebo sa mohol dozvedieť. Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, ak ide o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti poznať už pri uzatvorení zmluvy, s výnimkou prvých 30 dní odo dňa prevzatia tovaru
 2. Záruka na tovar je 2 roky. Nie je možné uplatniť reklamáciu na vady, ktoré vzniknú bežným opotrebovaním alebo nesprávnym použitím. Pri reklamácii predávajúci vystaví dokument (reklamačný protokol), v ktorom uvedie dátum prijatia reklamácie, obsah a žiadaný spôsob vybavenia reklamácie.
 3. Ak je vada odstrániteľná, môže sa kupujúci domáhať buď opravy, alebo doplnenia toho, čo chýba, prípadne primeranej zľavy z ceny. Ak sa vada nedá odstrániť a kvôli nej nie je možné tovar poriadne používať, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy, požadovať primeranú zľavu z ceny alebo vymeniť tovar za novú vec.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v takom stave, v akom ju obdržal. To neplatí, ak došlo ku zmene stavu za účelom zistenia vady veci; ak kupujúci použil vec ešte pred objavením vady; ak pritom nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave vlastným konaním alebo opomenutím určitého konania; ak kupujúci predal vec ešte pred objavením vady; ak ju spotreboval alebo pozmenil pri obvyklom použití. Avšak ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu tú časť veci, ktorú možno vrátiť, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, do akej mal z použitej veci prospech.
 5. Záruka začína plynúť dňom prevzatia veci od predajcu. Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prebratí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na vady spôsobené nešetrným či nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Za vadu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebovania či nesprávneho používania, resp. nesprávneho zásahu. Vždy má kupujúci povinnosť používať zakúpený tovar na účely, na ktoré je výrobcom určený, v opačnom prípade stráca nárok na reklamačné plnenia.
 6. V prípade oprávnenej reklamácie náklady na dopravu výrobku k predávajúcemu hradí kupujúci, a náklady na na dopravu ku kupujúcemu hradí predávajúci. Pokiaľ kupujúci uplatní právo na náhradu nákladov účelne vynaložených na reklamáciu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu, náklady uhradí predávajúci.
 7. Reklamáciu vybaví predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní. O priebehu reklamácie predávajúci informuje kupujúceho e-mailom alebo poštou.
 8. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci na adresu, alebo osobne odovzdá na adrese:

  Avori s.r.o./ Sanasport
  Hlinky 505/118
  Budova office Centre
  603 00 Brno - střed
 9. Tovar zasiela kupujúci len na uvedenú adresu, inde nebude prevzatý. Predávajúci nepreberá tovar zaslaný na dobierku. V prípade vrátenia kúpnej ceny príslušnú čiastku predávajúci zašle na účet, ktorý kupujúci oznámi, a pokiaľ neoznámi žiaden účet, tak na účet, z ktorého bola kúpna cena uhradená kupujúcim.        
 10.  Ak dôjde k vráteniu či výmene tovaru, a tým sa zmení nominálna hodnota objednávky, bude predávajúci požadovať vrátenie darčeka, na ktorý z hodnoty konečnej ceny nemá kupujúci nárok. V prípade, že nový neporušený darček nebude vrátený, odčíta sa hodnota darčeka od ceny vráteného tovaru a rozdiel sa kupujúcemu vráti. Darčekom je i priznané „poštovné zdarma“, a jeho hodnota sa takisto odpočíta.        
 11. Podstatné porušenie zmluvy (predaj veci s tak závažnou vadou, o ktorej by predávajúci už pri uzavretí kúpnej zmluvy vedel alebo musel vedieť, že by kupujúci zmluvu neuzavrel, pokiaľ by takú vadu predvídal).

Pri podstatnom porušení zmluvy má kupujúci právo si nárokovať: 

 • odstránenie vady dodaním novej veci (neplynie nová záručná doba, pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú)      
 • odstránenie vady opravou veci
 • primeraná zľava z kúpnej ceny
 • odstúpenie kupujúceho od zmluvy

Pokiaľ kupujúci neoznámi predávajúcemu uplatnenie svojho práva z vady predanej veci najneskôr bez zbytočného odkladu po oznámení vady predávajúcemu, má kupujúci také práva, akoby došlo k nepodstatnému porušeniu zmluvy. Uskutočnenú voľbu konkrétneho práva nie je kupujúci oprávnený meniť bez súhlasu predávajúceho, čo však neplatí, pokiaľ kupujúci žiadal opravu veci, ktorú nemožno realizovať. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak nemôže vec používať pre opakovaný výskyt vady (tretíkrát tá istá vada) alebo pre väčší počet vád (4 a viac).

Nepodstatné porušenie zmluvy

Pri nepodstatnom porušení má kupujúci tieto nároky:

 • odstránenie vady opravou
 • primeraná zľava z kúpnej ceny

Pokiaľ neodstráni predávajúci vadu včas v zákonnej lehote do 30 dní alebo vadu odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy , a to aj pri nepodstatnom porušení zmluvy, pri ktorom si pôvodne vybral odstránenie vady opravou.

Záloha sa nevyberá, platba prebehne podľa vybraného spôsobu platby.

V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru na adresu Authentica fullfilment - Sanasport / Avori, Hala Prologis DC1, vchod F, Syrovice 688, 664 67 Syrovice, Česká republika. Ak nebude tovar možné vrátiť poštou, sú náklady na poplatok prepravnej spoločnosti v maximálnej odhadovanej výške 15 €.

Údaj o existencii, spôsobe a podmienkach mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov, vrátane informácie, či sa možno obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru - v prípade sťažnosti je možné sa obrátiť na konateľa spoločnosti: Zbyňek Muzikář, tel .: +420 777 955 007, adresa AVORI s.r.o., Údolní 27, 602 00 Brno, email: zbynek@sanasport.cz. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, Bratislava, ktorej internetové stránky sú www.soi.sk. Orgánmi verejnej správy vo veciach ochrany spotrebiteľa sú Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská obchodná inšpekcia a Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

Odstúpenie od zmluvy nie je spoplatnené. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme tovar. V prípade zmluvy týkajúcej sa rôzneho tovaru objednaného spotrebiteľom v rámci jednej objednávky a dodaného osobitne sa lehota počíta odo dňa nasledujúceho po dni, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme poslednú dodávku tovaru. V prípade zmluvy týkajúcej sa dodávky tovaru pozostávajúceho z viacerých dielov alebo kusov sa lehota počíta odo dňa nasledujúceho po dni, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme poslednú položku alebo časť tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať AVORI s.r.o., Údolní 27, 602 00 Brno, Česká republika  jednoznačným vyhlásením, a to tak, že pošle doporučene list zaslaný prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na kontaktnú adresu Authentica fullfilment - Sanasport / Avori, Hala Prologis DC1, vchod F, Syrovice 688, 664 67 Syrovice, Česká republika. Spotrebiteľ môže použiť vzorový online formulár na odstúpenie od zmluvy.

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie, stačí odoslať oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, vráti spotrebiteľovi spoločnosť AVORI s.r.o. bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bola informovaná o rozhodnutí odstúpiť od zmluvy, všetky platby, ktoré dostala, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný spoločnosťou AVORI s.r.o.).

V prípade výmeny tovaru zakúpeného prostredníctvom e-shopovej objednávky nie je možné vyplatiť kúpnu cenu za vrátený tovar v hotovosti. V takomto prípade sa kúpna cena vždy poukazuje na účet zákazníka. V žiadnom prípade nevzniknú spotrebiteľovi ďalšie náklady. Tovar (vrátane darčeka, ak ho spotrebiteľ dostal k objednávke) spotrebiteľ odošle alebo najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy späť na adrese Authentica fullfilment - Sanasport / Avori, Hala Prologis DC1, vchod F, Syrovice 688, 664 67 Syrovice, Česká republika.

Spotrebiteľ bude znášať priame náklady na vrátenie tovaru. Ak nebude tovar možné vrátiť poštou, sú náklady na poplatok prepravnej spoločnosti v maximálnej odhadovanej výške 15 €. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom (vrátane prípadného darčeka) iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že ide o tovar v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Zmluva uzavretá s použitím elektronických prostriedkov bude u AVORI s.r.o. uložená, spotrebiteľovi k nej bude umožnený prístup v čase uzatvárania zmluvy (bude mu tiež zaslaná), ďalší následný prístup k zmluve nebude umožnený. Pre AVORI s.r.o. nie sú záväzné žiadne kódexy správania okrem právnych predpisov SR.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy:

 1. Prečítanie Informácií poskytovaných spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy podľa ust. § 3 a § 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a Obchodných podmienok;
 2. Prehliadanie prezentovaného tovaru pohybom na internetových stránkach;
 3. Vloženie vybraného tovaru do košíka;
 4. Zobrazenie košíka s vybraným tovarom, tu bude uvedená jednotková cena, ďalej označenie ako aj celková cena za tovar bez dopravy;
 5. Pokračovanie na ďalší krok „zaplatiť“, zadanie výberu dopravy tovaru a spôsoby platby za objednaný tovar;
 6. Pokračovanie na ďalší krok, zadanie fakturačných údajov (príp. inej adresy doručenia), možnosť (nie povinnosť) založenia účtu pre opakovaný nákup;
 7. Ak sú v poriadku všetky údaje, vykoná sa odsúhlasenie Obchodných podmienok a zmluvy, potvrdenie prečítania Informácií poskytovaných spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy uzatváranej na diaľku podľa ust. § 3 a § 4 zákona o ochrane spotrebiteľa kliknutím na tlačidlo Potvrdiť objednávku. Po stlačení tohto tlačidla už údaje nie je možné meniť;
 8. Po dokončení objednávky bude na zadaný e-mail okamžite doručené potvrdenie objednávky s platobnými údajmi, údajmi o doručení, zhrnutie objednávky a kúpna zmluva.
Cenová
bomba
Akcia zmizne za
0:08:36:02
Kilpi Sylane
-74 % Outdoorové šortky Kilpi Sylane
22,95 € 89,90 €
už len 3 ks za túto cenu