info@sanasport.sk Odpovieme do 24 hodín

OBCHODNÉ PODMIENKY PRODUKTU „POISTENIE ZÁSIELKY“

obchodnej spoločnosti AVORI s.r.o., a.s., IČ 29184673, so sídlom Údolní 527/27, Brno-mesto, 602 00 Brno, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 63946 (ďalej len „predávajúci“)


I. Úvodné ustanovenia

a) Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) boli spracované podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), a ďalších účinných právnych predpisov.

b) Tieto obchodné podmienky plne v súlade s ust. § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len ObčZ) upravujú práva a povinnosti, ktorými sa riadi poskytovanie služby nazvanej obchodne Poistenie zásielky (ďalej len „Služba“) poskytovanej na základe uzatvorenej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľmi či podnikateľmi. K uzatvoreniu zmluvy dochádza vždy výlučne vo vzťahu k tovaru zakúpenému prostredníctvom predajného portálu – internetového obchodu predávajúceho na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.sanasport.sk.

c) Predávajúci výslovne poučuje kupujúceho, že na Službu sa nevzťahujú ust. § 2758 a nasl. ObčZ ani sa na ňu neuplatňuje zák. č. 170/2018 Zb., či iné predpisy upravujúce poistenie a poskytovanie poistenia komerčnými poisťovňami.

d) Služba je dostupná všetkým kupujúcim, ako spotrebiteľom, tak podnikateľom, a to vždy výhradne v súvislosti s jednotlivým nákupom realizovaným prostredníctvom predajného portálu predávajúceho.

e) Predávajúci o možnosti uzavrieť zmluvu o poskytnutí služby informuje kupujúceho v priebehu uzatvárania kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovaru predávaného predávajúcim. Pokiaľ sa kupujúci pre uzavretie zmluvy o poskytovaní Služby rozhodne, dochádza k akceptácii ponuky učinenej predávajúcim a k uzavretiu zmluvy o poskytovaní Služby prichádza súčasne a rovnakým spôsobom ako k uzavretiu samotnej kúpnej zmluvy, ku ktorej sa Služba dojednáva. Zmena už uzavretej zmluvy je možná len so súhlasom oboch zmluvných strán, ak neurčí kogentné ustanovenie príslušného zákona inak.

f) Pred uzavretím zmluvy o poskytovaní Služby je kupujúci povinný sa s týmito podmienkami oboznámiť a odsúhlasiť znenie týchto podmienok v rozhraní internetového obchodu.

g) Predávajúci je oprávnený kedykoľvek meniť podmienky Služby. Všetky ním prijaté zmeny však platia vždy iba pre novo dohodnuté zmluvy a nemajú vplyv na už uzavreté zmluvy o poskytnutí Služby. 

II. Služba

a) Predávajúci touto Službou umožňuje kupujúcim využiť nadštandardné podmienky a zrýchlené procesy týkajúce sa výmeny tovaru, ktoré kupujúci zakúpil od predávajúceho, a to za podmienky, že tovar obdržal kupujúci poškodený, zničený či obdržal tovar iný, než bol objednaný, z dôvodu na strane prepravcu . V prípade dojednania Služby nedochádza k zisťovaniu dôvodu poškodenia či zničenia, prípadne zámeny, nedochádza k štandardnému reklamačnému procesu a kupujúci v súlade s týmito podmienkami je rovno oprávnený uplatniť svoje práva zo Služby.

b) Zmluva o poskytovaní Služby sa dojednáva vždy a výhradne ku konkrétnej kúpnej zmluve/objednávke urobenej prostredníctvom e-shopu predávajúceho. K uzavretiu zmluvy a platbe za Službu dochádza rovnakými spôsobmi a súčasne s uzavretím príslušnej kúpnej zmluvy.

c) V prípade naplnenia podmienok uplatnenia Služby, tj poškodenie či zničenie tovaru pri preprave alebo zámena zásielky pri preprave, je kupujúci oprávnený uplatniť svoje práva u predávajúceho, ktorý na základe telefonického alebo emailového ohlásenia týchto skutočností kupujúcim, zaistí odvoz predmetného tovaru na svoje náklady a následnú výmenu dodaného tovaru za tovar bezchybný, a to v lehotách a termínoch dojednaných s kupujúcim.

d) Kupujúci nie je oprávnený využívať Službu na obchádzanie klasického reklamačného konania alebo na obchádzanie svojho práva na odstúpenie. V prípade, že predávajúci zistí zjavné alebo opakované zneužívanie Služby, je oprávnený kupujúcemu ďalšie plnenie z tejto Služby odmietnuť.

III. Podmienky Služby

a) Aby zostali kupujúcemu práva zo Služby zachované, je povinný nahlásiť poškodenie, zničenie či zámenu zásielky do 24 hodín po tom, čo tovar od prepravcu prevzal. Nahlásenie tejto skutočnosti je možné na:
Telefónnom čísle: +421 948 251 545
E-mailovej adrese: info@sanasport.sk

b) Predávajúci je oprávnený s kupujúcim dojednať termíny plnenia podľa Služby v závislosti od dostupnosti tovaru, vyťaženosti dopravcu či objemu zásielky, ktorej sa uplatnenie Služby týka.

c) Služba môže byť zakúpená iba pre doručenie na adresu na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Služba sa nedá dojednať v prípade, že je ako spôsob doručenia zvolený osobný odber na niektorej z predajní predávajúceho.

d) Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť pre opakované doručenie tovaru. Kupujúci je najmä povinný zástupcovi dopravcu odovzdať poškodený tovar, riadne zabalený – v pôvodnom obale, a prevziať riadne doručený novo dopravený tovar. Kupujúci nie je oprávnený poškodený tovar skúšať, užívať alebo s ním inak nakladať. To isté platí o pôvodnom obale, v ktorom bol tovar doručený. Kupujúci je povinný tento obal vrátiť čistý, nepoškodený a v pôvodnom stave, ak má byť pri uplatnení práv zo Služby úspešný. Ak nesplní kupujúci tieto podmienky pre riadne uplatnenie Služby, môže mu byť plnenie zo zmluvy o Službe odopreté, popr. mu môžu byť doúčtované náklady podľa platného cenníka doplnkových služieb zodpovedajúce povahe porušenej povinnosti (napr. náklady na nový obal, či čistenie tovaru v prípade jeho užívania kupujúcim).

e) Využiť Službu je možné iba raz pri každej kúpnej zmluve. V prípade opakovaného chybného dodania dopravcom je kupujúci už povinný uplatniť svoje práva v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami a zákonom.

f) V prípade, že kupujúci nevyužije svoje práva vyplývajúce zo Služby alebo ich využije po lehote stanovenej na ich uplatnenie, nemá právo na vrátenie uhradenej ceny za Službu. 

IV. Ostatné ujednania

a) Ak odstúpi kupujúci (spotrebiteľ) od kúpnej zmluvy, ku ktorej si dohodol Službu, neprináleží mu právo odstúpenia od Služby ani mu nevzniká právo na vrátenie ceny Služby. Vzhľadom na to, že plnenie vyplývajúce zo Služby je povinný kupujúci uplatniť skôr, ako uplynie zákonná lehota na odstúpenie, žiada kupujúci predávajúceho, aby predávajúci započal s plnením Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie a berie na vedomie, že pre povahu Služby nie je od tejto Zmluvy odstúpenie možné.

b) V prípade, ak poruší kupujúci akúkoľvek povinnosť uloženú mu zákonom či týmito podmienkami, alebo inak obíde či zneužije Službu, čím spôsobí predávajúcemu škodu, je povinný ju nahradiť, a to v plnej výške.

V. Záverečné ustanovenia

a) Tieto obchodné podmienky boli prijaté predávajúcim a sú pre kupujúcich záväzné okamihom uzavretia zmluvy o poskytovaní Služby.

b) Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že má právo v prípade sporu s predávajúcim, využiť mimosúdne mechanizmy na riešenie sporu, a to prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie, ktorá je na to zo zákona oprávneným orgánom.

c) Tieto obchodné podmienky vydal predávajúci dňa 3. novembra 2021.

Cenová
bomba
Akcia zmizne za
2:15:43:51
Sensor Cyklo Summer Stripe dámský dres kr.rukáv šedá/růžová
-59 % Cyklistický dres Sensor Summer Stripe
26,95 € 66,00 €
už len 4 ks za túto cenu