info@sanasport.sk Odpovieme do 24 hodín

To základné v skratke

Hľadáte niečo bežného a nechcete prechádzať celé obchodné podmienky? To podstatné sme pre vás vytiahli sem:

 • Naše podmienky nemajú skryté háčiky. Hráme fair-play a máme úctu k svojim spoluhráčom - vám, zákazníkom.
 • Kúpnu zmluvu s nami uzatvárate potvrdením objednávky v poslednom kroku košíku.
 • Chybovať je ľudské, a tak keď si až po doručení tovaru uvedomíte, že ste chceli inú farbu či veľkosť, je možné o vrátenie tovaru požiadať - na rozdiel od iných e-shopov u nás až do 30 dní
 • Ak chcete rozbalený a neporušený tovar vrátiť, máte u nás taktiež mimoriadnu lehotu až 30 dní.
 • Koľko stojí doprava? Nakúpte nad 70 € a zaplatíme ju za vás. Keď túto hranicu neprekonáte, najlacnejšie sú výdajne Zásielkovne, kde za doručenie zaplatíte len 2,79 € pri platbe vopred.
 • Ak chcete doručiť tovar do Česka, objednajte si ho v našom českom e-shope.
 • Záručná lehota pre reklamácie na zakúpený tovar je klasických 24 mesiacov.

Potrebujete vedieť aj niečo ďalšie? Potom pokračujte ďalej:

Obchodné podmienky

AVORI s.r.o.

Brno
Údolní 27
PSČ 602 00, Česká republika

zastúpená Michalem Švirgou, konateľom
IČO: 29184673

Spoločnosť je vedená v obchodnom registri Krajského súdu v Brne oddiel C, vložka 63946

(ďalej len "Predávajúci") na strane jednej

a

osoba, ktorá si objednala tovar cez internetový obchod www.sanasport.sk prostredníctvom elektronického formulára, špecifikovaná údajmi, ktoré zadala v objednávke v internetovom formulári (ďalej len "Kupujúci") na druhej strane uzavreli túto

Kúpnu zmluvu

ktorá obsahuje tiež obchodné podmienky

čl. 1.

Ostatné časti uzatvorenej kúpnej zmluvy a tieto podmienky:

 1. Dodatočný cenník - dodatočný cenník je neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy vo forme samostatného dokumentu, v ktorom sú dohodnuté platby za dodatočné služby, poštovné, náhrady, zľavy atď. Dodatočný cenník nájdete tu.
 2. Prepravné podmienky - prepravnými podmienkami sa rozumie neoddeliteľná súčasť uzavretej zmluvy vo forme samostatného dokumentu, v ktorom sa zmluvné strany dohodnú na možnostiach prepravy, cenových dojednaniach zmluvných strán pri preprave a dodaní tovaru atď. Všetky podmienky a spôsoby dopravy a platby nájdete tu.

Ďalšie používané pojmy

 1. Spotrebiteľ je kupujúci - fyzická osoba, ktorý okrem vlastnej podnikateľskej činnosti alebo  samostatného výkonu povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak jedná.
 2. Zmluvná strana alebo tiež účastník zmluvy (ďalej aj ako „strana“) - predávajúci alebo kupujúci.

čl. 2

 1. V zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník sa predávajúci touto zmluvou a za podmienok v nej dohodnutých zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej.
 2. Predmetom kúpy je tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetových stránok www.sanasport.sk. Podrobnejší popis predávaného tovaru je uvedený v objednávke a emaili potvrdzujúcom objednávku kupujúceho.

čl. 3.

 1. Kúpna cena (vrátane DPH) zodpovedá cenám uvedeným v deň kúpy na internetových stránkach e-shopu www.sanasport.sk a je špecifikovaná v objednávke a v emaili potvrdzujúcom objednávku kupujúceho.

čl. 4.

 1. Kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje uhradiť ním vybraným spôsobom úhrady počas objednávky. Spôsob úhrady je uvedený v objednávke a v emaili potvrdzujúcom objednávku kupujúceho. K zaplateniu dochádza v deň, kedy je príslušná suma pripísaná na účet predávajúceho alebo keď bude suma odovzdaná predávajúcemu alebo osobe ním poverenej. V prípade, že nebude suma uhradená včas, predávajúci má nárok požadovať zákonné úroky z omeškania.

čl. 5.

 1. Tovar, ktorý je predmetom kúpy, bude dodaný spôsobom vybraným pri objednávke. Spôsob dodania tovaru je konkretizovaný v objednávke a v emaili potvrdzujúcom objednávku kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar prevziať. Ak neprevezme kupujúci tovar a predávajúcemu vzniknú náklady, je predávajúci oprávnený tieto náklady dať uhradiť kupujúcemu. Kupujúci sa zaväzuje prevzatie tovaru potvrdiť. Do doby potvrdenia prevzatia tovaru nie je predávajúci povinný tovar odovzdať. Miestom plnenia je doručovacia adresa zadaná počas objednávky kupujúcim.

čl. 6.

 1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar spolu s dokladmi potrebnými na jeho užívanie a uplatnenie práv z vadného plnenia, prípadne tieto doklady zašle na email, ktorý kupujúci uviedol.

čl. 7.

 1. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru po tom, čo ho prevezme a uhradí celú kúpnu cenu. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho s nadobudnutím vlastníckeho práva.

čl. 8.

 1. Ak poruší strana zmluvu podstatným spôsobom, môže druhá strana bez zbytočného odkladu od zmluvy odstúpiť. Podstatné je také porušenie povinnosti, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo mala vedieť, a v dôsledku toho by druhá strana zmluvu zrejme neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala; v ostatných prípadoch platí, že porušenie zmluvy podstatné nie je.
 2. Strana môže od zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, pokiaľ zo správania druhej strany nepochybne vyplynie, že sa chystá porušiť zmluvu podstatným spôsobom, a ak v takom prípade nedá na výzvu oprávnenej strany primeranú istotu o tom, že zmluvu neporuší.
 3. Odstúpením od zmluvy sa záväzok od začiatku ruší. Odstúpenie od zmluvy nijak neobmedzuje právo na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania, ak už nastali okolnosti, za ktorých vznikajú; právo na náhradu škody vzniknutej následkom porušenia zmluvnej povinnosti a ani dojednanie, ktoré má vzhľadom na svoju povahu zaväzovať strany aj po odstúpení od zmluvy, najmä dojednanie o spôsobe riešenia sporov. Ak bol dlh zaistený, odstúpenie od zmluvy nemá žiaden vplyv na zaistenia tohto dlhu.

čl. 9

Všeobecné informácie

 1. Právnickou osobou prevádzkujúcou e-shop www.sanasport.sk je AVORI s.r.o., so sídlom Brno, Údolní 27, PSČ 602 00, IČO 291 84 673, vedená v obchodnom registri Krajského súdu v Brne oddiel C, vložka 63946. Ďalšie kontaktné údaje sú info@sanasport.sk alebo +421 948 251 545.
 2. Ponúkaným tovarom je všetok tovar, ktorý je prezentovaný na internetových stránkach www.sanasport.sk, pričom popis konkrétneho tovaru je pripojený priamo pri tovare.
 3. Cena tovaru je vždy uvedená pri danom tovare, a to vrátane DPH.
 4. Zmluva uzavretá použitím elektronických prostriedkov bude u AVORI s.r.o. uložená, kupujúcemu (spotrebiteľovi) k nej bude umožnený prístup v čase uzatvárania zmluvy (bude mu ale tiež zaslaná), ďalší následný prístup k zmluve avšak nebude možný. Zmluva bude uzavretá v slovenskom jazyku. Pre AVORI s.r.o. nie sú záväzné žiadne iné kódexy správania okrem právnych predpisov SR.
 5. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy:
  1. Prečítanie Informácií poskytovaných spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy podľa ust. §§ 3 a 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), kúpnej zmluvy a Obchodných podmienok;
  2. Prehliadanie prezentovaného tovaru pohybom na internetových stránkach;
  3. Vloženie vybraného tovaru do košíka;
  4. Zobrazenie košíka s vybraným tovarom, tu bude uvedená jednotková cena, označenie tovaru ako aj celková cena za tovar bez dopravy;
  5. Pokračovanie na ďalší krok „zaplatiť“, zadanie výberu dopravy tovaru a spôsobu platby za objednávaný tovar;
  6. Pokračovanie na ďalší krok, zadanie fakturačných údajov (príp. inej adresy doručenia), možnosť (nie záväzok) založenia účtu pre opakovaný nákup;
  7. Ak sú v poriadku všetky údaje, vykoná sa odsúhlasenie Obchodných podmienok a zmluvy, potvrdenie prečítania Informácií poskytovaných spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy podľa ust. § 3 a 4 zákona o ochrane spotrebiteľa kliknutím na tlačidlo Potvrdiť objednávku. Po stlačení tohto tlačidla už údaje nie je možné meniť;
  8. Po dokončení objednávky bude na zadaný e-mail okamžite doručené potvrdenie objednávky s platobnými údajmi, údajmi o doručení, zhrnutie objednávky, zmluva a Obchodné podmienky.
 6. V prípade sťažností sa môžete obrátiť na konateľa spoločnosti: Zbyňek Muzikář, tel.: +420 777 955 007, adresa AVORI s.r.o., Údolní 27 602 00 Brno, email: zbynek@sanasport.cz. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, ktorej internetové stránky sú www.soi.sk. Orgánom štátneho dohľadu sú Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov a Okresný úrad, Odbor živnostenského podnikania.
 7. Odpoveď kupujúceho s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky na uzavretie tejto zmluvy, ani ak by podstatným spôsobom nemenila podmienky ponuky.
 8. Ak sa ukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je obsolentným (ničotným, neplatným), a pokiaľ je možné toto ustanovenie od zvyšku zmluvy oddeliť, nebude platné len to obsolentné ustanovenie, pokiaľ sa dá predpokladať, že by k právnemu úkonu došlo aj bez neplatného ustanovenia, ak by ho daná zmluvná strana rozpoznala ešte pred uzavretím právneho úkonu.

čl. 10

Všeobecné informácie o doprave a platbe

 1. Pri prevzatí balíčka má kupujúci právo balíček skontrolovať, či nie je mechanicky poškodený. V prípade poškodenia má kupujúci právo balíček neprevziať.
 2. Ak neprevezme kupujúci tovar (v prípade, že balík nie je mechanicky poškodený) a AVORI s.r.o. vzniknú z tohto dôvodu náklady, má AVORI s.r.o. nárok požadovať preplatenie týchto nákladov kupujúcim. Náklady na dopravu ku kupujúcemu a vrátenie tovaru späť po jeho neprevzatí budú AVORI s.r.o. započítané v maximálnej odhadovanej výške 15 €. Kupujúci je povinný prevzatie tovaru potvrdiť, do doby potvrdenie prevzatia tovaru predávajúci nie je povinný tovar odovzdať.
 3. V prípade neprevzatia zásielky a prejavenia záujmu zo strany spotrebiteľa o opätovné doručenie, budú v prípade opätovného zaslania účtované i s tým spojené nové prepravné náklady.
 4. Záloha sa nevyberá, platba prebehne podľa vybraného spôsobu platby.
 5. Kupujúci udeľuje výslovný súhlas s tým, aby mu predávajúci vystavil účtovný doklad nielen v papierovej, ale aj v elektronickej forme. V prípade, že bude účtovný doklad vystavený v elektronickej forme, kupujúci súhlasí s jeho zaslaním na emailovú adresu, ktorú uviedol predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť účtovný doklad v elektronickej forme pri ktoromkoľvek spôsobe platby a prevzatia tovaru.

čl. 11

Doprava na Slovensko, spôsoby platby, spôsoby dodania, bonusy, termíny dodania, ceny za dodanie, ceny za spôsoby platby

 1. Bonusy pri nákupe na e-shope SANASPORT.sk
  • nad 70 € - doprava zadarmo cez Zásielkovnu (doprava na výdejná miesta)
  • nad 80 € - doprava zadarmo cez Zásielkovnu (doprava domov)
  • nad 85 € – doprava zadarmo cez GLS
  • nad 300 € - doprava zadarmo cez DPD
  • nad 225 € - doprava zadarmo + darček (výber v košíku e-shopu)
 2. Platby: platba na dobierku, platba vopred prevodom na nižšie uvedený účet, platobnou kartou online. Náklady na spôsob platby sú zahrnuté v cene dopravy, okrem platby za dobierku.

  Bankové spojenie Slovensko
  Fio banka, a.s., číslo účtu: 2401687703/2010
  IBAN: CZ6420100000002401687703 SWIFT: FIOBCZPP
 3. Spôsoby dodania: Kuriérska služba (DPD, GLS) a odberna miesta (Zásielkovňa). Po odoslaní zo skladu bude kupujúceho prepravná spoločnosť kontaktovať do 48 hodín s prvým pokusom o doručenie.
 4. Náklady na dodanie:
  • Cena za dopravu a platbu bez dobierky do Zásielkovne (výdajné miesta) je 2.79 € (s dobierkou 4.88 €).
  • Cena za dopravu a platbu bez dobierky do Zásielkovne (doprava domov) je 5.49 € (s dobierkou 7.68 €).
  • Cena za dopravu a platbu bez dobierky cez GLS je 4.99 € (s dobierkou 7.18 €)
  • Cena za dopravu a platbu bez dobierky cez DPD je 7.99 €.
  • Cena za dopravu a platbu s dobierkou cez DPD je 10.18 €.
  • 0 € - cena za dopravu pri objednávke nad 70 € cez Zásielkovnu (výdajné miesta) a 80 € doprava domov, s dobierkou 2.19 €.
  • 0 € - cena za dopravu pri objednávke nad 85 € cez GLS (neplatí pre DPD).
  • 0 € - cena za dopravu pri objednávke nad 300 € cez DPD, s dobierkou 2,19 €.

čl. 12

Dostupnosť, termíny dodania tovaru, akčné ceny tovaru, zmena cien tovarov

 1. E-shop www.sanasport.sk prináša kompletný zoznam bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Zobrazovaná dostupnosť tovaru je len orientačná. Pokiaľ sa momentálna dostupnosť tovaru odlišuje od dostupnosti uvedenej v detaile tovaru, bude o tejto skutočnosti kupujúci informovaný. Termín dodania sa zobrazí pri každom jednotlivom tovare pred vložením do košíka a zároveň bude uvedený v potvrdení objednávky, ktoré je zaslané emailom. Informácia o termíne dodania uvedená pri tovare platí iba v prípade, ak dochádza k okamžitej platbe s objednávkou (napr. platobnou kartou online) alebo pri platbe na dobierku. V prípade platby, ktorá neprebehne spolu s objednávkou (napr. platba vopred prevodom na účet) sa termín dodania predlžuje o čas, kedy predávajúci čaká na úhradu tovaru. V prípade, že bude objednaných viac kusov tovaru a doba dodania bude rôzna, potom sa konečná doba dodania objednanej zásielky určuje podľa toho tovaru, kde je termín dodania najdlhší.
 2. Akciové ceny uvedené na www.sanasport.sk sú platné len pre tento e-shop.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za nesprávne označenú cenu. V takom prípade musí kupujúceho o správnej cene informovať a kupujúci musí s úpravou ceny súhlasiť. Pokiaľ kupujúci nebude s novou cenou súhlasiť, je predávajúci ako aj kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa, v ktorom bol kupujúcim tovar objednaný.

čl. 13

Záruka a reklamácie (údaje o právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj o právach zo záruky a ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv)

 1. Výskyt vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne po tom, čo sa o vade dozvedel alebo sa mohol dozvedieť. Kupujúci nemá žiadne práva z vadného plnenia, ak ide o chybu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí zmluvy s výnimkou prvých 14 dní od kúpy tovaru (§ 7 zákona č.102/2014 Z. z.).
 2. Záruka na tovar je poskytovaná na 2 roky. Nie je možné úspešne reklamovať vady, ktoré vzniknú bežným opotrebením alebo nesprávnym použitím tovaru. Pri reklamácii predávajúci vystaví písomné potvrdenie (Reklamačný protokol), kde sa uvedie dátum prijatia reklamácie, obsah a preferovaný spôsob vybavenia reklamácie.
 3. Ak je vada odstrániteľná, môže sa kupujúci domáhať buď opravy, doplnenia toho, čo chýba alebo primeranej zľavy z ceny tovaru. Ak nemožno vadu odstrániť a ak kvôli nej nemožno tovar (výrobok) riadne užívať, môže nadobúdateľ odstúpiť od zmluvy. Vady musí kupujúci reklamovať do šiestich mesiacov od zistenia vady.
 4. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 30 dní aj bez uvedenia dôvodu. Po uplynutí 30 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ani požadovať výmenu tovaru, ak nemôže vec vrátiť v pôvodnom stave. To neplatí,
  1. ak došlo k zmene pôvodného stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,
  2. ak použil kupujúci vec ešte pred objavením vady,
  3. ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojim konaním alebo opomenutím očakávaného konania,
  4. ak predal kupujúci vec ešte pred objavením vady, spotreboval ju alebo pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu tú časť tovaru, ktorá sa ešte vrátiť dá, a poskytne predávajúcemu náhradu vo výške, v ktorej mal z použitia veci prospech.
 5. Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným či nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Za vadu nemožno taktiež považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, príp. nesprávneho zásahu. Vždy je nutné zakúpený tovar používať len na účely, ktoré sú výrobcom určené.
 6. V prípade oprávnenej reklamácie náklady na dopravu výrobku k predávajúcemu hradí kupujúci. Dopravu tovaru späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.
 7. Reklamáciu vybaví predávajúci ihneď, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. O priebehu reklamácie predávajúci kupujúceho informuje poštou alebo e-mailom.
 8. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci alebo osobne ho odovzdá na adrese:

  AVORI s.r.o. / Sanasport
  Kaštanová 64 (Hala 5)
  620 00 Brno
 9. Tovar zasiela kupujúci iba na adresu podľa bodu 8 vyššie, inde nebude prevzatý. Predávajúci nepreberá tovar zaslaný na dobierku. Príslušnú čiastku predávajúci zašle na účet, ktorý mu kupujúci oznámi, a ak neuvedie žiaden účet, potom na účet, z ktorého bola zaplatená kupná cena za tovar.
 10. Pokiaľ dôjde k vráteniu alebo výmene tovaru a tým sa zmení nominálna hodnota objednávky, môže predávajúci požadovať vrátenie darčeka, na ktorý z hodnoty konečnej ceny objednávky už prípadne kupujúci nemá nárok. V prípade, že  neporušený darček nebude vrátený predávajúcemu, odpočíta sa hodnota darčeka od ceny vráteného tovaru a zostávajúci rozdiel ceny sa vráti kupujúcemu. Za darček sa považuje aj dopravné (poštovné) zadarmo a táto hodnota sa tiež započítava (hradí).
 11. Podstatné porušenie zmluvy (predaj veci s tak závažnou vadou, o ktorom by predávajúci už pri uzatvorení kúpnej zmluvy vedel, alebo musel vedieť, že by kupujúci zmluvu neuzavrel, ak by takúto vadu predvídal)

  Pri podstatnom porušení zmluvy má kupujúci tieto nároky:
  • odstránenie vady dodaním novej veci (pri dodaní novejveci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú)
  • odstránenie vady opravou veci
  • primeraná zľava z kúpnej ceny
  • odstúpenie kupujúceho od zmluvy
 12. Ak kupujúci neoznámi predávajúcemu výber svojho reklamačného nároku vyplývajúceho z vady predanej veci najneskôr bez zbytočného odkladu po oznámení vady predávajúcemu, má kupujúci iba také nároky, aké by mal pri nepodstatnom porušení zmluvy. Vykonanú voľbu konkrétneho reklamačného nároku nie je kupujúci oprávnený meniť bez súhlasu predávajúceho, okrem ak kupujúci žiadal opravu veci, ktorú nemožno vykonať. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak nemôže vec užívať pre opakovaný výskyt vady (tretíkrát rovnaká chyba), alebo pre väčší počet vád (4 a viac).
 13. Nepodstatné porušenie zmluvy je také, ktoré nezodpovedá podstatnému porušeniu zmluvy.

  Pri nepodstatnom porušení má kupujúci tieto nároky:
  • odstránenie chyby opravou
  • primeraná zľava z kúpnej ceny
 14. Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak predávajúci nepreukáže opak.
 15. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

čl. 14

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru na adresu AVORI s.r.o. / Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno, Česká republika. Ak nebude tovar možné vrátiť poštou, môžu byť náklady na poplatok prepravnej spoločnosti maximálne vo výške 15 €.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy u tovaru zakúpeného prostredníctvom e-shopovej objednávky nie je možné vyplatiť kúpnu cenu za vrátený tovar v hotovosti. V takomto prípade sa kúpna cena vždy poukazuje na účet zákazníka.
 3. Odstúpenie od zmluvy nie je spoplatnené. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme tovar. V prípade zmluvy týkajúcej sa rôzneho tovaru objednaného spotrebiteľom v rámci jednej objednávky a dodaného osobitne sa lehota počíta odo dňa nasledujúceho po dni, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevzal poslednú dodávku tovaru. V prípade zmluvy týkajúcej sa dodávky tovaru pozostávajúceho z viacerých dielov alebo kusov sa lehota počíta odo dňa nasledujúceho po dni, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevzal poslednú položku alebo časť tovaru.
 4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať predávajúceho: AVORI s.r.o, so sídlom Brno, Údolní 27, PSČ 602 00, jednoznačným vyhlásením prostredníctvom zaslania listu prevádzkovateľom poštových služieb na kontaktnú adresu AVORI s.r.o. / Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno, Česká republika. Kupujúci môže pritom použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 5. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie, postačuje odoslať oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň príslušnej lehoty. Ak spotrebiteľ odstúpi od tejto zmluvy, predávajúci vráti spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď bol informovaný o rozhodnutí odstúpiť od zmluvy, všetky platby, ktoré dostal, vrátane nákladov na doručenie tovaru (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu doručenia, ktorý nebol najlacnejším spôsobom doručenia ponúkaným predávajúcim). Na vrátenie platieb bude použitý rovnaký platobný prostriedok ako ten, ktorý bol použitý pri pôvodnej transakcii, ak spotrebiteľ výslovne nestanoví inak. V žiadnom prípade ale spotrebiteľovi nemôžu vzniknúť ďalšie na odstúpenie viazané náklady.
 6. Tovar spotrebiteľ zašle spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy späť na adresu AVORI s.r.o. / Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno, Česká republika.
 7. Lehota je dodržaná, ak spotrebiteľ odošle tovar predávajúcemu späť pred uplynutím 30 dní od jeho prevzatia, alebo ho v tejto lehote odovzdá osobne. Spotrebiteľ sa zaväzuje tovar zaslať: úplny, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom obale, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, poškodený, špinavý alebo ak bude originálny obal tovaru zničený/poškodený, popísaný či prelepený, môže predávajúci požadovať od kupujúceho sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.
  Ak nebude dodaný tovar čistý, môžu byť náklady na vyčistenie tovaru započítané ako opotrebovanie tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie jeho povahy a vlastností. Spôsob, ktorý je nutný k oboznámeniu sa s tovarom, nezahŕňa napríklad popísanie krabíc textom, polepenie krabíc nálepkami, prerazenie krabíc, roztrhanie obalu namiesto otvorenia výhradne v mieste na to určenom, ostrihanie visačiek a ceduliek, nosenie obuvi štandardným spôsobom (okrem vyskúšania), nosenie odevov štandardným spôsobom (okrem vyskúšania), zašpinenie obuvi či odevu atp.
  Ak bude tovar javiť známky používania, predávajúci má právo tento tovar neprijať na odstúpenie.
 8. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nevyhnutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že ide o tovar v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

čl. 15

Výmena tovaru

 1. Prodávající umožňuje kupujícímu vrátit zakoupené zboží ve 30denní lhůtě po doručení objednávky.
 2. Aby bylo možné vrátit celou částku za vrácené zboží, musí být vráceno prodávajícímu v původním stavu a originálním obalu, se vším příslušenstvím a součástmi, nepoškozené, čisté a bez známek užívání. Nebude-li vracené zboží splňovat některou z podmínek, má prodávající právo vrácení zboží odmítnout nebo zaslat kupujícímu částku sníženou o náklady na odstranění defektů. Na výměnu zboží nemá kupující právní nárok.

čl. 16

Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov sa riadi prílohou k tejto zmluve, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - Spracovanie osobných údajov.

čl. 17.

 1. Táto zmluva sa riadi zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 2. Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba písomnou formou. 
 3. Uzavretím tejto zmluvy spotrebiteľ potvrdzuje, že sa zoznámil s informáciami poskytovanými pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku, ktoré sú zároveň obsahom tejto zmluvy.
 4. Obe zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a súhlasia s ňou.
Cenová
bomba
Akcia zmizne za
2:09:11:39
Mizuno Terry FZ Jr
-68 % Detská mikina Mizuno Terry FZ Jr
15,24 € 46,94 €
už len 12 ks za túto cenu