info@sanasport.sk Odpovieme do 24 hodín

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE DOPLNKOVÉ PRODUKTY

spoločnosť AVORI s.r.o., a.s., IČO 29184673, so sídlom Údolní 527/27, Brno-město, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 63946 (ďalej len "predávajúci")

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "OZ") a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a ďalšími platnými právnymi predpismi.
 2. Tieto Obchodné podmienky v plnom súlade s § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len "Občiansky zákonník") upravujú práva a povinnosti, ktorými sa riadi poskytovanie Doplnkových služieb s obchodným názvom:
  • Predĺžená lehota na vrátenie
  • Extra rýchla refundácia
  • Záruka okamžitej reklamácie

  (ďalej spoločne aj ako "služby") poskytované na základe uzatvorenej zmluvy predávajúcim kupujúcemu - spotrebiteľovi alebo podnikateľovi. K uzavretiu zmluvy dochádza vždy výlučne v súvislosti s tovarom zakúpeným prostredníctvom predajného portálu predávajúceho - internetového obchodu na webovej stránke https://www.sanasport.sk.

 3. Predávajúci výslovne poučuje Kupujúceho, že na Služby sa nevzťahujú ustanovenia § 2758 a nasl. Občianskeho zákonníka, ani zákon č. 170/2018 Z. z. alebo iné predpisy upravujúce poistenie a poskytovanie poistenia komerčnými poisťovňami.
 4. Služba je k dispozícii všetkým kupujúcim, spotrebiteľom aj podnikom, a to vždy výlučne v súvislosti s jedným nákupom uskutočneným prostredníctvom predajného portálu predávajúceho.
 5. Predávajúci informuje kupujúceho o možnosti uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby v rámci uzatvárania kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovaru predávaného predávajúcim. Ak sa kupujúci rozhodne uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb, ponuka predávajúceho sa akceptuje a zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára v rovnakom čase a rovnakým spôsobom ako kúpna zmluva, ku ktorej sa služba dojednáva. Zmena už uzavretej zmluvy je možná len so súhlasom oboch strán, pokiaľ kogentné ustanovenia príslušného zákona neustanovujú inak.
 6. Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí služby je kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami a súhlasiť so znením týchto obchodných podmienok v rozhraní internetového obchodu.
 7. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť podmienky poskytovania služieb. Akékoľvek zmeny prijaté predávajúcim sa však vždy vzťahujú len na novo dohodnuté zmluvy a nemajú vplyv na už uzavreté zmluvy o poskytovaní služby.

II. Služby

 1. Predĺžená lehota na vrátenie
  Predávajúci prostredníctvom tejto služby umožňuje kupujúcim využiť možnosť vrátenia alebo výmeny zakúpeného tovaru bez udania dôvodu do 60 dní odo dňa jeho prevzatia podľa nižšie uvedených podmienok.
  Tovar musí byť čistý, nepoškodený, vrátený v pôvodnom obale s dokladom o kúpe a nesmie vykazovať známky bežného používania. Možnosť vrátenia tovaru v predĺženej lehote slúži na to, aby si zákazník mohol tovar riadne vyskúšať bez toho, aby musel v zákonnej lehote odstúpiť od zmluvy, ak mu tovar nevyhovuje. Preto nie je možné tovar pravidelne používať počas lehoty na vrátenie a potom ho vrátiť ako použitý. V takom prípade si predávajúci vyhradzuje právo odmietnuť prijatie tovaru alebo účtovať poplatky za činnosti spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu podľa doplnkového cenníka. Na vrátenie tovaru je oprávnená len osoba, ktorá ho zakúpila. Na tento účel je predávajúci oprávnený overiť totožnosť osoby, ktorá tovar vracia, alebo požadovať jej preukázanie. Vrátenie tovaru je možné vykonať zaslaním tovaru na adresu AVORI s.r.o. / Sanasport, hala č. 5, Kaštanová 541/64c 620 00 Brno 20, Česká republika.
  Zaplatená kúpna cena bude kupujúcemu vrátená do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim. V prípade vrátenia tovaru fyzicky v predajni bude kúpna cena vrátená okamžite.
 2. Extra rýchla refundácia
  Zakúpením tejto služby predávajúci garantuje kupujúcemu vrátenie kúpnej ceny zakúpeného tovaru v zrýchlenej lehote v prípadoch: a) ak bol tovar vrátený v súlade s obchodnými podmienkami, b) ak bolo od zmluvy odstúpené v zákonnej lehote, c) ak bolo vyhovené reklamácii zákazníka, ktorý požadoval vrátenie kúpnej ceny.
  Lehota na vrátenie kúpnej ceny zakúpeného tovaru je stanovená na 3 pracovné dni odo dňa fyzického doručenia tovaru predávajúcemu, alebo odo dňa, kedy je kupujúcemu oznámené kladné vybavenie reklamácie vrátením kúpnej ceny. Kúpna cena bude kupujúcemu vrátená výlučne na bankový účet, z ktorého bola príslušná objednávka predávajúcemu uhradená.
 3. Záruka okamžitej reklamácie
  Záruka okamžitej reklamácie oprávňuje kupujúceho po dohode s predávajúcim na vybavenie reklamácie, t. j. nároku na práva z vadného plnenia, do 3 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru predávajúcemu na reklamáciu na adresu. Táto lehota začína plynúť od okamihu, keď je tovar fyzicky v držbe reklamačného oddelenia na danej adrese. Na uplatnenie nároku na túto službu musí zákazník vždy predložiť doklad o zakúpení tejto služby pre daný tovar. Bez tohto dokladu nie je možné službu nárokovať.
 4. Služba sa nevzťahuje na poškodenie tovaru spôsobené:
  • mechanické poškodenie tovaru,
  • používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú teplote, prašnosti, vlhkosti, chemickému a mechanickému prostrediu priamo určenému predávajúcim alebo výrobcom,
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažením alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
  • provedenie nekvalifikovaného zásahu alebo zmena parametrov,
  • tovar, ktorý bol upravený zákazníkom,
  • Tovar poškodený prírodnými živlami alebo živelnými udalosťami,
  • za použitie nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu alebo za akékoľvek škody z toho vyplývajúce, pokiaľ takéto použitie nie je obvyklé a nebolo uvedené v priloženom návode na použitie.
  Službu je možné využívať po celú dobu trvania práva Zákazníka na uplatnenie práv z vadného plnenia, a to jedenkrát pre každú položku, pre ktorú bola Služba zakúpená. Jej používaním sa služba spotrebúva.
  V prípade uplatnenia reklamácie konkrétneho tovaru so žiadosťou o dodanie nového tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny, za ktorú bola Služba zakúpená, Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru na reklamačné oddelenie, ktoré oznámi výsledok reklamácie Kupujúcemu a zašle Kupujúcemu nový tovar alebo kúpnu cenu. Doručením tovaru na reklamačné oddelenie sa rozumie doručenie tovaru na adresu Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno. Kupujúci berie na vedomie, že doručenie tovaru na reklamačné oddelenie sa môže líšiť od času uplatnenia reklamácie.
 5. Zmluva o poskytovaní služieb je vždy a výlučne dohodnutá ku konkrétnej kúpnej zmluve/objednávke uskutočnenej prostredníctvom e-shopu predávajúceho. Uzavretie zmluvy a platba za službu sa uskutoční rovnakým spôsobom a v rovnakom čase ako uzavretie príslušnej kúpnej zmluvy.
 6. Kupujúci nie je oprávnený používať službu na obchádzanie tradičného reklamačného konania alebo na obchádzanie svojho práva na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že Predávajúci zistí zjavné alebo opakované zneužívanie Služby, je Predávajúci oprávnený odmietnuť Kupujúcemu ďalšie poskytovanie Služby.

III. Podmienky služby

 1. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť pri poskytovaní služby predávajúcim. Kupujúci je najmä povinný odovzdať tovar riadne zabalený - v pôvodnom obale - zástupcovi dopravcu a prevziať novo dodaný tovar. Kupujúci nie je oprávnený chybný tovar testovať, používať alebo inak s ním nakladať. To isté platí aj pre pôvodný obal, v ktorom bol tovar dodaný. Ak chce kupujúci úspešne uplatniť svoje práva vyplývajúce zo služby, musí vrátiť tento obal čistý, nepoškodený a v pôvodnom stave. Ak Kupujúci nedodrží tieto podmienky pre riadny výkon Služby, môže mu byť odmietnuté plnenie zo Zmluvy o poskytovaní služieb alebo mu môžu byť účtované náklady podľa platného cenníka za dodatočné služby zodpovedajúce povahe porušenej povinnosti (napr. náklady na nový obal alebo vyčistenie tovaru v prípade jeho použitia Kupujúcim).
 2. Službu je možné využiť len raz pre každú kúpnu zmluvu. V prípade opakovaného chybného doručenia zo strany dopravcu je kupujúci už povinný uplatniť svoje práva v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami a zákonom.
 3. Ak kupujúci neuplatní svoje práva vyplývajúce zo služby alebo ich uplatní po uplynutí lehoty na ich uplatnenie, nemá nárok na vrátenie ceny zaplatenej za službu.
 4. Ceny jednotlivých Služieb sú vždy upravené v rámci e-shopu Sanasport.sk a spotrebiteľ je o ich výške informovaný pred záväzným dohodnutím Služby v rozhraní internetového obchodu.

IV. Ostatné opatrenia

 1. Ak kupujúci-spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, na ktorej sa dohodol na Službe, nemá právo na odstúpenie od Služby ani právo na vrátenie ceny Služby. Vzhľadom na to, že plnenie Služby má Kupujúci vykonať pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Kupujúci žiada Predávajúceho o začatie plnenia Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a berie na vedomie, že povaha Služby znemožňuje odstúpenie od tejto Zmluvy.
 2. Ak kupujúci poruší akúkoľvek povinnosť uloženú mu zákonom alebo týmito podmienkami alebo inak obchádza alebo zneužíva službu, čím spôsobí predávajúcemu škodu, je povinný zaplatiť náhradu škody v plnej výške.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky boli akceptované predávajúcim a sú pre kupujúceho záväzné po uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb.
 2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že v prípade sporu s predávajúcim má právo využiť mechanizmy mimosúdneho riešenia sporov prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie, ktorá je zákonom povereným orgánom.
 3. Tieto podmienky vydal predávajúci 14. apríla 2022
Cenová
bomba
Akcia zmizne za
0:18:25:55
Mizuno Terry FZ Jr
-68 % Detská mikina Mizuno Terry FZ Jr
15,24 € 46,94 €
už len 12 ks za túto cenu